Informácia o spracovaní osobných údajov

Spoločnosť AUTOFIS spol. s r.o. so sídlom Grobska 577, 900 23 Viničné, IČO: 35822970 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 25193/B (“)

a

Spoločnosť ET Slovakia, s.r.o. so sídlom Jasovská 39, 851 07 Bratislava, IČO: 31361439 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 25193/B (

(ďalej Spoločnosť AUTOFIS spol. s.r.o. a Spoločnosť ET Slovakia, s.r.o. ako Prevádzkovateľ)

poskytuje svojim klientom a osobám, ktoré prejavia záujem o služby AUTOFIS alebo ET Slovakia, ďalej len „Klienti“) v súlade s ustanoveniami §19 a §20 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „Zákon“) a v súlade s článkami 13 a 14 Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov nasledovné informácie:

1. Prevádzkovateľom informačného systému, v ktorom sa spracúvajú osobné údaje Klientov je AUTOFIS a ET Slovakia, ktorého identifikačné údaje sú uvedené vyššie.

2. Účelom spracúvania osobných údajov Klientov je poskytovanie služieb AUTOFIS alebo ET Slovakia, najmä prevádzkovanie odstavných a parkovacích plôch a ponuka ďalších služieb vo forme zasielania newslettra.

3. Právnym základom spracúvania osobných údajov Klientov je v prvom rade plnenie zmluvy, ktorej predmetom je poskytovanie služieb AUTOFIS alebo ET Slovakia, resp. vykonanie opatrení pred uzatvorením takejto zmluvy. Druhým právnym základom spracúvania osobných údajov Klientov sú oprávnené záujmy AUTOFIS a ET Slovakia spočívajúce v práve podnikateľa informovať existujúcich Klientov o aktuálnych službách zasielaním newslettra.

4. AUTOFIS a ET Slovakia uchováva osobné údaje Klientov po dobu 5 rokov od ukončenia poskytovania služieb Klientovi, resp. dlhšie, v súlade s príslušnými zákonnými archivačnými lehotami, ak sú údaje súčasťou výstupov (napr. účtovných dokladov), ktoré sa archivujú.

5. V súvislosti so spracúvaním osobných údajov majú Klienti voči AUTOFIS alebo ET Slovakia najmä nasledovné práva:

i) právo na prístup k svojim osobným údajom,
ii) práve na vymazanie svojich osobných údajov alebo na obmedzenie ich spracúvania,
iii) právo namietať spracovanie osobných údajov,
iv) právo na prenosnosť osobných údajov,
v) právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov,
vi) právo podať návrh na začatie konania voči AUTOFIS podľa §100 Zákona,

6. Poskytovanie osobných údajov Klientov je nevyhnutné pre plnenie predmetu zmluvy na základe ktorej AUTOFIS alebo ET Slovakia poskytuje Klientom svoje služby (bez ohľadu na to, či bola alebo nebola uzatvorená v písomnej forme). Klient nie je povinný poskytnúť AUTOFIS alebo ET Slovakia osobné údaje, v takom prípade však nebude AUTOFIS alebo ET Slovakia schopné poskytnúť svoje služby Klientovi v plnom rozsahu.

7. AUTOFIS a ET Slovakia prijal primerané technické a organizačné opatrenia na zaistenie úrovne bezpečnosti osobných údajov, ktoré zodpovedajú riziku porušenia práv Klientov. Opatrenia zohľadňujú najnovšie poznatky v tejto oblasti a AUTOFIS a ET Slovakia na ich prijatie vynaložil zodpovedajúce náklady. Podrobnejší popis práv Klientov súvisiacich s ochranou osobných údajov ako vyplývajú zo Zákona

1. Právo na prístup k osobným údajom. Ak Klient požiada AUTOFIS alebo ET Slovakia o potvrdenie o tom, či o sa o ňom spracúvajú osobné údaje, informuje AUTOFIS alebo ET Slovakia Klienta o:

a) účele spracovania jeho osobných údajov,
b) kategóriách spracúvaných osobných údajov,
c) identifikácii príjemcov alebo kategóriách príjemcov, ktorým boli alebo môžu byť osobné údaje poskytnuté,
d) dobe uchovávania osobných údajov,
e) práve požadovať opravu osobných údajov, ich vymazanie, obmedzenie ich spracúvania alebo práve namietať spracúvanie osobných údajov,
f) práve podať návrh na začatie konania pred Úradom na ochranu osobných údajov SR na základe tvrdenia, že boli porušené práva Klienta,
g) zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali priamo od dotknutej osoby,
h) existencii resp. v prípade AUTOFIS neexistencii automatizovaného individuálneho rozhodovania, ani profilovania,
i) primeraných zárukách prenosu osobných údajov ak sa prenášajú do tretej krajiny.

Zároveň poskytne AUTOFIS Klientovi výpis osobných údajov, ktoré o nej spracúva takým spôsobom, akým o to Klient požiada.

2. Právo na opravu osobných údajov. Ak Klient požiada AUTOFIS alebo ET Slovakia o opravu jeho osobných údajov, AUTOFIS alebo ET Slovakia bez zbytočného odkladu túto opravu vykoná a pôvodné údaje, ktoré AUTOFIS alebo ET Slovakia opravil vymaže alebo odstráni ak je to možné. V prípade papierových dokumentov pôvodné údaje zostanú zachované, no oprava sa zohľadní v databáze údajov alebo v inom dokumente (napr. záznam o oprave osobných údajov).

3. Právo na výmaz osobných údajov (právo „byť zabudnutý“). Ak sa na AUTOFIS alebo ET Slovakia obráti Klient so žiadosťou o vymazanie jeho osobných údajov, AUTOFIS alebo ET Slovakia jeho žiadosti vyhovie za predpokladu že,

a) osobné údaje už nie sú potrebné na účel na ktorý sa spracúvali, alebo
b) Klient odvolal súhlas so spracovaním osobitnej kategórie osobných údajov (v súvislosti so zariaďovaním víz) a neexistuje iný právny základ na spracovanie týchto údajov, alebo
c) Klient uplatnil svoje právo namietať spracovanie osobných údajov, alebo
d) ukáže sa, že AUTOFIS alebo ET Slovakia spracúva osobné údaje nezákonne alebo
e) právo Klienta na vymazanie jeho osobných údajov vyplýva z právnych predpisov alebo
f) išlo o osobné údaje získané v súvislosti s ponukou služieb AUTOFIS alebo ET Slovakia prostredníctvom prostriedkov informačných technológií (internet, e-mail, telefón).

AUTOFIS alebo ET Slovakia nie je povinné vyhovieť žiadosti Klienta o vymazanie údajov v prípade ak je ďalšie spracúvanie potrebné:

a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie
b) na splnenie povinností AUTOFIS alebo ET Slovakia vyplývajúcich zo zákona alebo vo verejnom záujme (napr. zákon určí povinnosť reportovať údaje osôb, ktoré vycestovali do určitého štátu alebo vyšetrovateľ požiada o dodanie informácií o konkrétnom klientovi),
c) z dôvodu verejného záujmu v oblasti verejného zdravia (napr. Úrad verejného zdravotníctva požiada o informácie o konkrétnych osobách, ktoré boli v určitom období v niektorom štáte s výskytom prenosnej choroby),
d) na účely archivácie, vedecké, historické a štatistické účely (napr. údaje sú súčasťou dokumentov, ktoré sa musia archivovať a bez vymazaných údajov strácajú výpovednú hodnotu) a na
f) uplatnenie právneho nároku (napr. AUTOFIS má pohľadávku voči Klientovi a výmaz jeho dát by mu znemožnil jej uplatnenie).

4. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov. Ak sa na AUTOFIS alebo ET Slovakia obráti Klient so žiadosťou o obmedzenie spracúvania jeho osobných údajov, AUTOFIS jeho žiadosti vyhovie ak:

a) Klient namieta správnosť osobných údajov – AUTOFIS obmedzí spracúvanie údajov kým neoverí správnosť spracúvaných údajov,
b) spracúvanie údajov je nezákonné, ale Klient nežiada o vymazanie osobných údajov ale o obmedzenie ich spracúvania,
c) AUTOFIS alebo ET Slovakia už osobné údaje nepotrebuje na dosiahnutie účelu spracúvania, ale Klient ich potrebuje na uplatnenie právneho nároku alebo
d) Klient namieta spracúvanie osobných údajov, vtedy AUTOFIS alebo ET Slovakia obmedzí spracúvanie osobných údajov až do overenia, či oprávnené dôvody na strane AUTOFIS prevažujú nad oprávnenými dôvodmi Klienta.

5. Právo na prenosnosť osobných údajov. Ak sa na AUTOFIS alebo ET Slovakia obráti Klient so žiadosťou o vydanie jeho osobných údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, AUTOFIS alebo ET Slovakia žiadosti vyhovie ak sú údaje spracúvané automatizovanými prostriedkami (napr. v PC) a pokiaľ o to žiadateľ výslovne požiada, môže AUTOFIS alebo ET Slovakia takto údaje preniesť priamo ďalšiemu prevádzkovateľovi.

6. Právo namietať spracúvanie osobných údajov. Keďže AUTOFIS a ET Slovakia spracúva osobné údaje aj na báze právneho základu výkonu oprávnených záujmov AUTOFIS alebo ET Slovakia (zasielanie newslettra Klientom), ktorý sa dá považovať za účel priameho marketingu, má AUTOFIS a ET Slovakia povinnosť v prípade, ak Klient namieta spracúvanie jeho osobných údajov na tento účel (priameho marketingu) ďalej nespracúvať. Inými slovami, takémuto Klientovi nebude AUTOFIS alebo ET Slovakia viac newsletter zasielať a vyradí ho z mailing listu pre zasielanie newslettra.

7. Potvrdenie pravidiel o ochrane údajov.

Prečítal som si tieto pravidlá o ochrane údajov s detailnými informáciami, porozumel som im a súhlasím s nimi.

8. Otázky o ochrane údajov

S otázkami týkajúcimi sa ochrany osobných údajov sa môžete kedykoľvek obrátiť na:

AUTOFIS, s.r.o., Grobska 577, 900 23 Viničné, alebo
ET Slovakia, s.r.o. Jasovská 39, 851 07 Bratislava
E-mail: parkovaniebratislava@gmail.com
Telefón: +421 905 606 307